Organizačná štruktúra miestneho úradu

Miestny úrad je výkonným orgánom starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač. Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.

Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov miestneho zastupiteľstva. Plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

Organizáciu miestneho úradu, náplne činností útvarov miestneho úradu a počet zamestnancov mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydá starosta.

Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného oddelenia alebo referátu dvoch alebo viacerých miestnych úradov na plnenie niektorých úloh pre dve alebo viac mestských častí; podrobnosti dohodnú starostovia v zmluve, ktorú musia schváliť miestne zastupiteľstvá.

 

Miestny úrad sa vnútorne člení na tieto organizačné a riadiace útvary:
 

Kancelária starostu a prednostu

 • kancelária starostu a prednostu
  • referát komunikácie
  • referát technického zabezpečenia a údržby
 • referát verejného poriadku
 • referát kultúry a športu
  • referát správy prevádzkových priestorov, pamiatok a pamätihodností
  • miestna knižnica Lamač
    

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

 • referát územného konania a stavebného poriadku
 • referát pre ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie


Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

 • samostatný referát organizácie a klientskych služieb
  • referát organizácie
  • referát správy archívu
  • referát ohlasovne pobytu a overovania
  • referát pokladne
  • referát parkovacej politiky
  • podateľňa a správa registratúry
 • referát právnych služieb
  • referát práva a internej legislatívy
  • referát predbežnej právnej ochrany
 • referát sociálnych vecí
  • opatrovateľská služba Lamač


Samostatný referát územnoplánovacích činností, projektového riadenia a životného prostredia

 • referát územného rozvoja a investičnej činnosti
 • referát dopravy
 • referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • referát revitalizácie verejných priestranstiev
 • centrum služieb GIS


Referát správy a údržby majetku

 • referát správy majetku
 • referát údržby majetku a verejných priestranstiev
  • komunálne služby Lamač


Referát rozpočtu a ekonomiky

 • referát účtovníctva
 • referát správy daní a poplatkov


Referát vnútorných vzťahov

 • referát ľudských zdrojov a miezd
 • referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení
  • spoločné stravovanie

 

Miestny úrad najmä: 

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňu písomností mestskej časti,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva,
 • pripravuje rozhodnutia starostu, vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu, kontroluje ich plnenie a dodržiavanie,
 • usmerňuje po odbornej stránke miestne organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • zabezpečuje správu zvereného majetku hlavného mesta a majetku mestskej časti,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu, prenesených na mestskú časť.

Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a s územne príslušnými orgánmi štátnej správy.

Miestny úrad sa vnútorne člení na oddelenia, ktoré sú základnými organizačnými a riadiacimi útvarmi. Oddelenia sa môžu vnútorne členiť na referáty, ktoré sú nižšími organizačnými a riadiacimi útvarmi.

Súčasťou miestneho úradu je aj útvar miestneho kontrolóra, ktorý riadi a za ktorého činnosť zodpovedá miestny kontrolór.

Prácu miestneho úradu riadi prednosta.

Vedúci organizačných útvarov sú podriadení prednostovi miestneho úradu. Spolu so starostom mestskej časti tvoria vrcholový manažment úradu. Koordinujú, kontrolujú a hodnotia činnosť svojich zamestnancov.

Zodpovedajú za činnosť svojho útvaru, najmä za správnu a včasnú  realizáciu uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, ako i za dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy.

Vedúci oddelení, prípadne vedúci samostatných referátov sa zúčastňujú na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov a v prípade potreby na verejných zhromaždeniach obyvateľov mestskej časti.

Vedúci oddelení, vedúci samostatných referátov, vedúci referátov pri výkone svojej funkcie zodpovedajú najmä za:

 • riadenie práce oddelenia/referátu a kontrolu plnenia úloh,
 • riadenie, kontrolu a hodnotenie práce zamestnancov oddelenia/referátu,
 • zabezpečovanie správnosti spracovania písomných materiálov,
 • informovanie zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich činnosť,
 • zabezpečovanie zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a vytváranie vhodných pracovných podmienok,
 • zabezpečovanie dodržiavania predpisov vzťahujúcich sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zabezpečovanie pracovno-právnych a ostatných predpisov, smerníc a uznesení vzťahujúcich sa k činnosti oddelenia,
 • sledovanie a vedenie evidencie právnych predpisov, v nadväznosti na ne za dopĺňanie povinnostímestskej časti, ktoré v závislosti na ich obsahu spadajú do náplne činnosti ním riadeného oddelenia, a to na základe splnomocnenia obsiahnutého v záverečnom ustanovení,
 • stanovenie pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov a ich úpravu v závislosti od zmien právnych predpisov alebo iných právne významných skutočností.

 


 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka