Prednosta

Meno a priezviskoE-mailový kontakt
Mgr. Michaela Kövári Mrázováprednosta@lamac.sk

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Funkcia prednostu miestneho úradu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva.

Prednosta miestneho úradu (ďalej len „prednosta“) vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Zabezpečuje riadne a včasné plnenie úloh vyplývajúcich miestnemu úradu z činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov a úloh vyplývajúcich mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratívne zabezpečuje organizáciu volieb a referenda. Priamo riadi vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu na úrovni oddelenia a samostatných referátov. Je oprávnený ukladať pracovné úlohy všetkým zamestnancom mestskej časti okrem miestneho kontrolóra. Prednostu v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený zástupca na základe písomného poverenia starostu v rozsahu delegovaných právomocí.

Prednosta miestneho úradu plní najmä tieto úlohy:

  • eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí a činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov a úloh vyplývajúcich mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v rámci toho najmä určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia príslušného orgánu mestskej časti alebo tohto organizačného poriadku, v prípade prierezových úloh určuje gestora plnenia úlohy, pokiaľ gestor nevyplýva priamo z rozhodnutia príslušného orgánu mestskej časti alebo tohto organizačného poriadku,

  • koordinuje činnosť organizačných útvarov miestneho úradu a rozhoduje kompetenčné spory medzi jednotlivými organizačnými útvarmi miestneho úradu v súlade s ich pôsobnosťou danou týmto organizačným poriadkom,

  • koordinuje plnenie úloh jednotlivými organizačnými útvarmi miestneho úradu a navrhuje starostovi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pokiaľ ich nemohol vyriešiť vo vlastnej kompetencii,

  • zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným,

  • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva,

  • zúčastňuje sa pracovných porád starostu so zamestnancami mestskej časti a podľa vlastného rozhodnutia sa zúčastňuje pracovných porád funkcionárov mestskej časti so zamestnancami mestskej časti; účasť na porade mu nemožno odoprieť,

  • na požiadanie miestneho kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na kontrolách a revíziách,

  • podpisuje písomnosti podľa registratúrneho poriadku miestneho úradu a kompetencií stanovených organizačným poriadkom mestskej časti,

  • pripravuje a predkladá starostovi na rozhodnutie odôvodnené návrhy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov mestskej časti a jej zamestnancov,

  • navrhuje starostovi pozastavenie výkonu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva z dôvodov uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka