Starosta

Ing. Lukáš Baňacký

Ing. Lukáš  Baňacký

E-mail: starosta@lamac.sk

Zvolený do funkcie v komunálnych voľbách v novembri 2018.


 

 

 

Kompetencie starostu

Predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestkej časti je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Predpokladom na výkon funkcie starostu je získanie aspoň stredného vzdelania.
 
Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) zamestnanca mestskej časti, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.
 
Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, ak  zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva miestnu správu,
c) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a  informuje  zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku ,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené zastupiteľstvu.
 
Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mestskej časti. Poverený zamestnanec rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení. Ak je zriadená miestna rada, starosta prerokuje uznesenie miestneho zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v miestnej rade. Uznesením miestnej rady však nie je viazaný.
Vyššie uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
Ak bol výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva pozastavený, môže miestne zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak miestne zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 
Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
 
Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
 
Mandát starostu zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce resp. mestskej časti.
Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia miestnemu úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

Starostovia po roku 1989

20.12.2010 – 10.12.2018 Ing. Peter Šramko
V komunálnych voľbách konaných 27.11.2010 zvíťazil ako kandidát koalície KDH, Most–Híd, OKS, SDKU-DS
02.01.2007 – 20.12.2010   Mgr. Oľga Keltošová
V komunálnych voľbách konaných 02.12.2006 zvíťazil kandidát koalície SDKÚ-DS, Smer-SD, SNS  Mgr. Oľga Keltošová.

07.12.2002 - 02.01.2007   Ing. Peter Šramko
V komunálnych voľbách konaných 06.-07.12.2002 zvíťazil kandidát koalície KDH, DS, OKS, SDĽ, DÚ Ing. Peter Šramko.

29.06.2002 - 07.12.2002   Ing. Peter Šramko
V doplnkových voľbách starostu v Lamači, konaných 29.06.2002 sa stal novým starostom Lamača Ing. Peter Šramko.

20.03.2002 - 29.06.2002   Ing. Peter Šramko
Starosta MČ BA - Lamač Ľubomír Plai dňa 18.3.2002 vymenovaný za predsedu Úradu pre štátnu službu, a týmto dnom nastala aj zmena v osobe štatutárneho zástupcu našej mestskej časti. Zodpovednosť za riadenie miestneho úradu a chod MČ BA - Lamač prevzal zástupca starostu Ing. Peter Šramko, ktorého dňa 20. 3. 2002 na mimoriadnom zastupiteľstve poslanci MZ BA-Lamač potvrdili vo funkcii štatutárneho zástupcu MČ Bratislava - Lamač. Zástupcom štatutárneho zástupcu sa stal doterajší predseda finančnej komisie Ing. Jaroslav Mrva.

19.11.1998 - 20.03.2002   Ľubomír Plai
V komunálnych voľbách konaných 18.-19.11.1998 zvíťazil kandidát koalície KDH, DS, DÚ, SDĽ, SOP, SDK, SDSS, SZS Ľubomír Plai.

19.11.1994 - 19.11.1998   Mgr. Ing. Július Rozložník
Počas 18.-19.11.1994 sa uskutočnili riadne komunálne voľby. Za starostu Mestskej časti Bratislava-Lamač bol zvolený Mgr. Ing. Július Rozložník.

28.05.1994 - 19.11.1994   Mgr. Ing. Július Rozložník
V doplňujúcich komunálnych voľbách na post starostu Mestskej časti Lamač dňa 28.05.1994 bol zvolený Mgr. Ing. Július Rozložník.

10.05.1993 - 28.05.1994   Ing. Július Rozložník
Dňa 10.05.1993 bol do funkcie zástupcu starostu v spolupráci s Miestnou radou zvolený Ing. Július Rozložník.

1990 - 03.05.1993   PhDr. Štefan Machaj
Na základe výsledkov komunálnych volieb sa starostom Lamača stal PhDr. Štefan Machaj.

 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka