Poslanci miestneho zastupiteľstva

Mgr. Stanislav Babic PhD.

Mgr. Stanislav Babic PhD.

E-mail: stanislav@lepsilamac.sk

Predseda Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí
Podpredseda Komisie školstva, kultúry a športu
Podpredseda Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby
Člen Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 4 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač


 

MVDr. Pavol Čech

MVDr. Pavol Čech

E-mail: pavolcech@gmail.com

Podpredseda Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie
Člen Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 4 - delegovaný zástupca za zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Ing. Veronika Hagovská

Ing. Veronika Hagovská

E-mail: veronika@lepsilamac.sk

Predsedníčka Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie
Podpredsedníčka Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí


 

Ing. Matúš Harmaňoš

Ing. Matúš Harmaňoš

E-mail: matus@lepsilamac.sk

Predseda Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby
Predseda Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač


 

Mgr. Petronela Klačanská PhD.

Mgr. Petronela Klačanská PhD.

E-mail: petronela@lepsilamac.sk

Predsedníčka Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
Podpredsedníčka Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák

E-mail: roleksak@gmail.com

Člen Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
Člen Komisie školstva, kultúry a športu


 

Martina Ondrišová MSc.

 Martina  Ondrišová MSc.

E-mail: martina.ondrisova@gmail.com

Predsedníčka Komisie školstva, kultúry a športu
Podpredsedníčka Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

 

 

Kompetencie poslancov

Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 
Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,
i) zrušením obce/mestskej časti alebo
j) smrťou.
 
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 
Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať miestnemu zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov miestnej rady, ak je vytvorená, vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v mestskej časti podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v mestskej časti,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mestskej časti,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 
Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti miestneho zastupiteľstva.
 
Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 

Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ a členov komisií

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka