ŠKOLSTVO - Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení základnej a materskej školy a školských jedálníVytlačiť
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu dňa 22.05.2020 vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol o obnovení vyučovania v materských školách a základných školách s účinnosťou od 01.06.2020, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Mestská časť Bratislava – Lamač ako zriaďovateľ Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava vrátane Školského klubu detí a Materskej školy, Heyrovského 4, 841 03  Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, 841 03  Bratislava rozhodla o obnovení ich prevádzky od 01.06.2020.

Materská škola

Materská škola bude do konca školského roka 2019/2020 v prevádzke v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Z dôvodu obmedzení MŠVVaŠ SR budú materské školy fungovať v obmedzenom režime. Na každej materskej škole budú fungovať dve triedy.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy od 7.00 hod. do 8.00. hod. a osobne ho odovzdá službukonajúcemu zamestnancovi pri vchode do budovy príp. na školskom dvore v rámci svojej skupiny. Z dôvodu, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu veľkého počtu osôb na školskom dvore budú otvorené vonkajšie brány do areálu materskej školy nasledovne:

  • MŠ Heyrovského 4 v prevádzke brána do areálu oproti hlavnému vchodu
  • MŠ Malokarpatské nám. 6 v prevádzke brána od zadného parkoviska


V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa ( z dôvodu návštevy lekára a pod.) dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania s učiteľkou jeho skupiny.

Z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek môže byť  celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších priestoroch materskej školy maximálne 10 minút. Zákonní zástupcovia musia pred budovou materskej školy dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Sprevádzajúca osoba dieťaťa sa pohybuje vo vonkajších priestoroch materskej školy výhradne v rúšku.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá neriadené karanténne opatrenie.

Deti budú môcť prichádzať a dochádzať  do/z materskej školy  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov  a musí mať splnomocnenie od zákonného zástupcu. Vstup iných osôb je do areálu materskej školy z hygienických dôvodov prísne zakázaný.

Preberanie detí popoludní bude od 14.30 hod.- 15.30 hod.

Základná škola a ŠKD

V Základnej škole budú do konca školského roka 2019/2020 otvorené 1. – 5. ročníky, pre ktoré sa online vyučovanie zároveň končí.

Žiaci 6. – 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania (online).

Žiaci prichádzajú do školy podľa stanoveného harmonogramu pre jednotlivé triedy a využívať budú vopred určený vchod do budovy (hlavný vchod alebo vchod z átria).
Na príchod žiakov budú dozerať určení zamestnanci školy.

Čas

Miesto vstupu

Triedy

Ranná komunita

7:30

hlavný  vchod

3.B,  4.A,  4.C

7:35 – 8:00

7:35

átrium

1.A, 1.C, 2.A, 5.A

7:40 – 8:00

7:40

hlavný  vchod

1.B, 2.B, 2.C, 5.C

7:45 – 8:00

7:45

átrium

3.A, 3.C, 4.B, 5.B

7:50 – 8:00

 

Pri ceste do školy a zo školy sa na žiakov a sprevádzajúce osoby vzťahujú opatrenia a pokyny stanovené ÚVZ SR:

„Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území SR.“

Žiaci budú do školy prichádzať a odchádzať priebežne tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

Vstup do budovy je umožnený iba žiakom, nie sprevádzajúcim osobám.

V prvý deň nástupu do školy odovzdá rodič pred vstupom do budovy školy tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (ak žiak vymeškal minimálne 3 dni z vyučovania, je potrebné opätovne priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka)

Bez Vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka nebude žiakovi umožnený vstup do školy.

Do budovy školy vchádza žiak s rúškom na tvári, po dezinfekcii rúk a po zmeraní teploty bezkontaktným teplomerom.

Po skončení vyučovania ide žiak domov, na obed alebo do ŠKD. ŠKD funguje do 16.30 hod.

Osobné vyzdvihnutie žiaka v priestoroch školy nie je možné. Sprevádzajúca osoba môže počkať pred budovou školy (kartičku na vyzdvihnutie žiaka odovzdá poverenej osobe pred vchodom do školy), prípadne žiak odchádza domov sám (pri žiakoch 1. – 4. ročníka prihlásených do ŠKD platia tie isté pravidlá – písomná žiadosť o uvoľnenie z ŠKD na osobitnom papieri podpísaná rodičom).

Školské stravovanie

Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač budú pripravovať stravu pre deti MŠ a žiakov ZŠ. Deti v MŠ majú prihlásenú stravu automaticky.

1.stupeň

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ

Žiaci 1. až 5. ročníka budú prihlásení na stravu automaticky. Ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka nemá záujem, aby sa dieťa stravovalo v školskej jedálni, je potrebné dieťa odhlásiť vopred - do 27.05.2020 do 13:00 hod. na odhlaskysjlamac@gmail.com alebo telefonicky na číslo 02/64 78 17 56 alebo 0911 616 878.

Žiakom, ktorí odoberú aspoň jeden obed sa bude podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2019 účtovať réžia 10€/mesiac.

2.stupeň

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ

Ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka 6. až 9. ročníka, má záujem, aby žiak odoberal suchú stravu je potrebné vyplniť prihlášku do 27.05.2020 a zaslať na e-mail odhlaskysjlamac@gmail.com.

Suchú stravu si môže prevziať rodič alebo zákonný zástupca žiaka pri výdajnom okienku z ulice Podháj pri telocvični v čase od 12:30 do 13:30 hod.

Žiakom, ktorí odoberú, resp. prevezmú aspoň jeden obed – suchú stravu sa bude podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2019 účtovať réžia 10€/mesiac.

 

 


 

Zverejnené 29.5.2020 -mkm-
Aktualizované: 30.5.2020 -mkm-


 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka